Právne prehlásenie

Právne upozornenie a vzdanie sa zodpovednosti pri elektronickej pošte prostredníctvom emailu alebo internetu

Pri doručení správy elektronickej pošty skontrolujte, prosím, či ste jej oprávneným/zamýšľaným adresátom. Ak nie ste oprávneným/zamýšľaným adresátom správy elektronickej pošty, týmto Vás upozorňujeme, že jej kopírovanie, rozširovanie, zverejnenie alebo akékoľvek iné použitie alebo rozhodnutie na jej základe je prísne zakázané a je/môže byť protiprávne. Preto Vás žiadame, aby ste bezodkladne po jej obdržaní upovedomili jej odosielateľa a následne ju, vrátane všetkých jej kópií, vymazali z Vášho počítača/systému a zničili všetky jej výtlačky.
 
Akékoľvek vyjadrenia/názory obsiahnuté v správe elektronickej pošty sú vyjadreniami/názormi jej odosielateľa a nie vždy sú vyjadreniami/názormi milna centrum s.r.o..
 
Upozorňujeme Vás, že správa elektronickej pošty bola vytvorená a poslaná s vedomím, že elektronická pošta nie je stopercentne bezpečným nástrojom komunikácie. Súčasne Vás žiadame, aby ste túto skutočnosť vzali na vedomie pri posielaní správ elektronickej pošty.

milna centrum s.r.o., nezodpovedá za správny a úplný elektronický prenos správy elektronickej pošty a ani za omeškanie s jej doručením určenému adresátovi.
 
Správa elektronickej pošty bola pred jej odoslaním skontrolovaná antivírovým systémom. Napriek tomu Vám ju doporučujeme skontrolovať z dôvodu možnej kontaminácie počítačovými vírusmi počas jej elektronického prenosu.

milna centrum s.r.o., nezodpovedá za kontamináciu správy elektronickej pošty počítačovými vírusmi.

 

 

Legal caution and disclaimer

Receiving electronic mail message please check whether you are its authorized/intended addressee. If you are not the authorized/intended addressee of electronic mail message you are hereby notified that any copying, distribution, disclosure or any other use or taking/omitting any action in reliance on it is strictly prohibited and is/may be illegal. Therefore, immediately after its receipt we ask you to notify its sender and subsequently delete it, including all its copies from your computer/system and also shred all its printouts.
 
Any statements/views expressed in electronic mail message may be those of the sender and do not necessarily reflect statements/views of milna centrum s.r.o..
 
You are notified that electronic mail message has been created and sent in the knowledge that electronic mail is not a 100% secure communication medium. Simultaneously, we ask you to observe this lack of security when sending electronic mail messages.

milna centrum s.r.o., is neither liable for a proper and complete electronic transmission of electronic mail message nor for any delay in its delivery to the intended addressee.
 
The electronic mail message has been checked by an antivirus system before its sending. Nevertheless, it is advisable to check it for any potential computer virus contamination occurring during its electronic transmission.

milna centrum s.r.o., is not liable for any computer virus contamination of the electronic mail message.